Arhitekti vastutus

Arhitekti vastutus

Kui maja renoveeritakse, tuleb arvestada paljude punktidega, ehitusega tegeleb palju inimesi. Paljudel juhtudel võtab arhitekt enda kanda planeerimise, aga ka tööde teostamise. Kui midagi läheb valesti, küsitakse alati kiiresti vastutuse küsimust, eriti ehitusvaldkonnas. Sest ehitusvead või kahjustused võivad tõesti raha maksta. Selleks, et ehitaja ei jääks oma nõuete kallale, tuleks vastutuse küsimused ideaalis arutada enne või hiljemalt lepingu allkirjastamisel.

Juriidilised küsimused arhitektuurilise vastutuse kohta © vege, fotolia.com

Vastutuse põhireeglid

Arhitektileping sõlmitakse töövõtulepinguna vastavalt BGB §§631 jj. Vastavalt lepingule võlgneb arhitekt tellijale kindlaksmääratud tööedu, mida juriidilises keeles nimetatakse ka "hoone loomiseks". Piiritlemine toimub teadlikult, sest arhitekt ise hoone ehitamise eest ei vastuta. See on meistri või ehitustöövõtja otsustada. Praktikas on need seosed sageli nii keerulised, kui teoreetiliselt kõlavad, sest piirid ei ole alati selgelt ilmsed.

Põhimõtteliselt vastutab planeerija, kui ta täidab kokkulepitud teenuseid ebapiisavalt või valesti. Kliendil kui lepingupartneril on õigus teha parendusi. Kui arhitekt keeldub või viga ei ole enam võimalik parandada, võib klient lepingust taganeda ja/või arhitekti tasu alandada.

kuni 30% salvestada

Arhitektid ja ehitusinsenerid

võrrelda pakkumisi
  • Üleriigiline võrk
  • Kvalifitseeritud pakkujad
  • Ei ole siduv
  • Tasuta
Näpunäide: Otsige üles kõige odavamad arhitektid, võrrelge pakkumisi ja säästke.

Arhitektide vastutusjuhtumid

Planeerimisvead on arhitektide vastutusele võtmisel üks fookuspunkte. Need võivad tuleneda juba valest põhimääratlusest ning sageli tuleb ette vigu kooskõlastusplaanis, hoone ehituses ja kuluarvestuses. Lisaks on palju muid punkte, kus planeerija võib teha vigu ja kaasa tuua vastutuse:

  • Kui arhitekt valib renoveerimismeetmeks ebaökonoomse lahenduse ja sellest tulenevalt ehituskulud järsult tõusevad, rikub ta odava planeerimise kohustust ja võib võtta vastutusele. (OLG Dresden, 12. otsus.05.1999 – 11 U 2765/97)
  • Kooskõlastamise plaan peab olema püsivalt kooskõlastatav. Kui ehitusloa andmisest keeldutakse, kuna arhitekt ei ole seda põhimõtet järginud, vastutab ta. Erandiks on siis, kui klient nõuab lahendust, mida ei saa vaatamata eelnevale infole ja planeerija selgitusele heaks kiita. (LG Göttingen, 22. aasta otsus.07.1995; Ehitusõigus 1996, 139)
  • Planeeringust tulenevad vead hoone ehitamisel või renoveerimisel on arhitekti vastutusel. Siin on eriti oluline aluspinnase jälgimata jätmine. Kui projekteerimisel ei võeta arvesse selliseid eripärasid nagu kõrge põhjavee tase, võib see kaasa tuua näiteks hoone vajumise. (OLG Düsseldorf, 17. otsus.03.2000; Ehitusõigus 2000, 1358)
  • Kinnisvarajärelevalve raames teostab ehituse edenemise järelevalvet ja koordineerimist arhitekt. Kohtud teevad oma otsuse ehitusvigade korral, mis võivad tekkida objektijuhi hoolimatuse tõttu, sageli objektijuhi kahjuks. Põhimõtteliselt peab arhitekt alati sekkuma, kui on viiteid defektidele. Muide, see kehtib ka tööohutuse ja töötervishoiu kohta. Lisaks ei kehti objektijuhi vastutus, kui klient muudab olemasolevaid plaane omavoliliselt. (OLG Hamm, kohtuotsus 23.09.1994-12 U 117/93; Ehitusõigus 1995, 269)
Arhitekti vastutus võimalik järgmiste rikete eest

Arhitekti garantiivastutus

Garantiiaeg algab arhitekti töö vastuvõtmisest tellija poolt. See on tavaliselt 5 aastat. Kui see periood on möödas, ei vastuta arhitekt enam oma teenustes esinevate vigade eest. See tähtaeg muutub keeruliseks ja pikaks, kui arhitektile on tellitud kõik HOAI tööetapid. Sest teenindusfaas 9 (vara jälgimine ja dokumenteerimine) algab alles siis, kui muud tähtajad on möödas.

Garantii aegumistähtaeg on välja kuulutatud

Põhimõtteliselt peab aktsepteerimine olema perioodi alguseks selgelt tuvastatav. Seda saab dokumenteerida näiteks vastuvõtuaktiga. Kliendi sissekolimist hoonesse võib käsitleda ka vaikiva nõustumisena. Seejärel räägitakse nn kaudsest aktsepteerimisest, mis vastavalt Föderaalkohtu otsusele ((26.09.2013 - VII ZR 220/12) loetakse teostatuks kuus kuud pärast sissekolimist ilma defektidest teatamata. Teenuse vastuvõtmisena hinnatakse ka arhitekti tasu täies mahus tasumist.

Näpunäide: Aegumistähtaeg algab ka juhul, kui tellija võtab arhitekti tellimuse tagasi või keeldub lõpuks töö vastuvõtmisest.

VIHJE

Kasutage meie tasuta hinnapakkumise teenust: võrrelge piirkondlike arhitektide pakkumisi ja säästke

Isikliku panuse eest vastutuse piirang

Kui arhitekti lepingus on ette nähtud, et ehitaja toetab renoveerimist oma tööga, siis paljud planeerijad kasutavad seda vastutuse välistamise vormistamisel. Kohtuotsuses 01.03.2006 - 7 U 79/05 see võimalus on piiratud: Arhitekt ei või nõuda vastutusest välistamist, kui ta on rikkunud oma järelevalvekohustust.

Kes vastutab defektse renoveerimise eest? © stuudio, fotolia poolt.com

Kui vastutuse piirangud on sõnastatud tingimustes, võivad need olla seotud vaid kerge hooletusega. Tõsisemate rikkumiste korral või. Lepingus puudused, välistamine on kehtiv. Sama kehtib ka juhul, kui vastutuse välistamises lepitakse kokku individuaalselt. Näiteks ei ole võimalik planeerijal vastutusest vabastada 8. teenindusfaasi - ehitusjärelevalve valdkonnas.

Hüvitis arhitektilt

Kas arhitekt on teinud planeerimisvea, mis tekkis alles pärast hoone või. Kui renoveerimistööde lõpetamine saab teatavaks, ei ole hilisem parendamine sageli enam võimalik ega ka arhitekti kohustus. Seda seetõttu, et ta vastutab oma planeerimis- ja järelevalveteenuste eest, kuid mitte tööde korrektse teostamise eest. Seetõttu on kahjunõuded arhitektide vastutuse kõige olulisemad garantiinõuded. BGB-s tehakse vahet kohustuste täitmata jätmisest ja positiivsest lepingurikkumisest tingitud kahju hüvitamisel.

Täitmata jätmise nõude põhieelduseks on, et defektne teenus on otseselt seotud ehitusprojektiga. Seejärel saab tellija nõuda nii arhitekti töötasu hüvitamist kui ka hüvitist defektse ja defektita ehitise vahe ulatuses.

Positiivse lepingurikkumise rubriiki kuuluvad kahju tagajärjed, mis ei teki hoonele endale, vaid ebaõigest planeerimisest.

Positiivne lepingurikkumine deklareeritud Näpunäide: Kahe kahju hüvitamise nõude erinevus seisneb aegumises. Täitmata jätmise nõuded aeguvad BGB § 635 järgi 5 aasta pärast, positiivse lepingurikkumise korral saab kahjunõude esitada alates vastuvõtmisest 30 aasta jooksul.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here