Ehituse planeerimine: õige viis omavalitsusega suhtlemiseks,

Näide: perekond Ludwig tahaks ehitada ühepereelamut. Alles pärast kinnistu ostmist saab ta aru, et arengukavas on jäigad reeglid ehituse, harja kõrguse ja katusekalde osas – algselt kavandatud ehitusprojekti ei saa ilmselgelt üldse teostada! „Ehitajad peaksid planeerima oma ehitusprojekti õiguskindlalt. See hõlmab ehituse eelpäringu saatmist madalamale ehitusjärelevalveasutusele enne ehitustaotluse esitamist, ”nõustab ehitus- ja arhitektuuriõiguse jurist Thomas Somplatzki.

Planeerige juriidiliselt turvaliselt, lastes omavalitsusel oma ehitusprojekti kontrollida.

Fotod: Shutterstock / Goodluz

Kas kinnistule tohib ehitada, sõltub sellest, kas on olemas arengukava ja kas kinnistu, millele soovid ehitada, on mõjutatud. Kui teie pakk on arengukava sees, pole selle vastu tavaliselt midagi, kui arendus on kindlustatud ja teie projekt vastab reeglitele.
Arengukava puudumisel on ehitusluba olemas, kui teie kinnistu asub linnaosas ja kavandatav ehitusprojekt sulandub ümbritseva alaga. Kuidas ehitada tohib, sõltub keskkonnast, ehitusmäärusest ja valla põhimäärusest. Mõned omavalitsused kasutavad võimalust mõjutada linnapildi kujunemist vastava põhimääruse väljastamisega.

Need nõuded saab kanda valla arengukavasse

 • Struktuurne kasutusviis: näiteks väikeasula, puhtelamurajoon, külapiirkond, segapiirkond, äri- ja tööstusala
 • Ehituslik kasutusaste: näiteks põrandapindade arv (kinnistu osa, millele saab ehitada), korruste arv, maja kuju ja kõrgus
 • Ehitus: näiteks avatud või suletud konstruktsioon
  Avatud ehitus: naaberkinnistu piirikaugusega ehitus
  Suletud ehitus: majad rivistatud ilma piirivaheta
 • Katuse kuju: umbkaudu tasane, terav viil, kaldenurk
 • Katusekatte materjal ja värv
 • Piirang: näiteks kas kinnistu peab olema piiratud taimedega või teatud piirdeaiaga
 • Kinnistul istutamise liik

Esitada vallale ehitusluba

Ehitusprojekti taotlus tuleb esitada oma vallale kolmes eksemplaris koos kõigi ehitusprojekti hindamiseks vajalike dokumentidega. Ehituse mallimääruses on täpsustatud, millised dokumendid tuleb täpsemalt esitada. Nõutavad dokumendid peab koostama ehitusplaani ehitamiseks volitatud isik. Tavaliselt on need ehitusinsenerid või arhitektid.
jootraha: Veenduge, et dokumendid on täielikud! Puuduvad dokumendid lükkavad ehitusloa menetlust edasi.

Vald esitab arenduspanusteks arveid

Arenduskulud nagu juurdepääs tänavale või veevärgiga liitumine esitab omanikele vald.

Foto: Alamy Stock / Radius Images

Arenduskulud sisaldavad juurdepääsu tänavale või liitumist veevärgiga. Valla arendusteatise vastu saab esitada nelja nädala jooksul. Arenduskulud kuuluvad ka siis, kui näiteks tee valmib – olenemata sellest, kas kinnistu on juba hoonestatud. Kinnistuomanikele esitatakse arveid ka vee-, elektri- ja gaasivarustuse ning reovee ärajuhtimise eest. Mõned omavalitsused on välja andnud nn teede laiendamise põhimäärused. Tagajärg: Kui tänav uuendatakse või muudetakse näiteks mängutänavaks, palub vald naabermajaomanikel tasuda.
 

Arendus: Maksab ostja või müüja?

1. Müüja on juba tasunud kogukonnale arenduspanuse: Müüja saab arenduspanust ostuhinnale suurendada.
2. Müüja ei ole veel arenduskulusid tasunud: Sel juhul on sissemakse tasumise kohustus isik, kes on sissemaksete tegemise ajal kinnistusraamatus kinnistu omanikuna registreeritud. Edasises käigus tehakse nüüd vahet, kas müügilepingus on ette nähtud regulatsioon:

 • Müügilepingus regulatsioon puudub: Kui sissemakseteatis laekub peale ostja kinnistusraamatusse kandmist, jäävad arenduspanused ostja kanda.
   
 • Määrus müügilepingus: Sel juhul on kolm võimalust: Kas arenduse panus kantakse müüjalt ostjale ja ostuhinda vähendatakse. Või maksab ostja kõrgema ostuhinna ja müüja maksab arenduspanused. Viimase abinõuna saavad müüjad ja ostjad ka arenduspanust jagada.

Korteri- või osaomandi puhul on üksikomanikud kohustatud tasuma sissemakseid vastavalt oma kaasomandi osale.

Omanike õigused ja kohustused kogukonna ees

Oleme teile kokku pannud olulisemad õigused ja kohustused seoses teie koduga valla ees:
 

 • Tänavapuhastus

Omavalitsused panevad tänavapuhastuse kohustuse sageli üle elanikele. Need kohustavad omanikku eripuhastuseks, kui ta vastutab tänava reostuse eest ehitussõidukitega. Põhikirjaga saab elanikele üle anda ka talvise raie ja laotamise.

Sageli kandub tänavakoristuskohustus kogukonnalt üle elanikele.

Foto: Fotolia / Jürgen Fälchle
 • Puude kaitse
  Uurige, kas teie kogukonnas on puude kaitsemäärus. Puu langetamine pole siis enamasti üldse lubatud ja pügamine on vaid hooldusmeede.
   
 • Joogivee kaitse
  Joogivee kvaliteet mõjutab ka majaomanikke. Omanikult võidakse nõuda uuendamist, kui trassid ja torud ei vasta enam tehnilistele nõuetele ning on näiteks liiga suure pliisisaldusega. Samuti tuleb spetsiaalselt kindlustada kinnistul olevad kütteõli mahutid.
   
 • Kinnisvaramaks
  Tegemist on kommunaalmaksuga, mille ühikuväärtused kehtivad veel kuni 2025. aastani, sealt edasi toob kinnisvaramaksureform erinevate liiduriikide jaoks mõningaid muudatusi. Kinnisvara omanik on maksukohustuslane. Ta võib esitada otsuse peale vastuväite, kaevata kohtusse.

 • Omastamine
  Omastamise statuudiga keelavad omavalitsused elamispinna kasutamise muuks otstarbeks kui elamiseks. See on eriti levinud suurtes linnades, kus elamispinda napib. Nn hooldusmäärused reguleerivad, milliseid moderniseerimismeetmeid tohivad omanikud teha, ning kehtestavad üüri ülempiirid.

Nii paistate kogukonnale

Õppige eksperdilt Dr. Ulrike Kirchhoff, kuidas te vallale õigesti lähenete.

Ulrike Kirchhoff Landesverband Haus & Grund Bavariast annab väärtuslikke näpunäiteid, kuidas kogukonnaga õigesti käituda:
Kui ehitate, täiendate või moderniseerite, on teil oma kogukonnaga mitmeid kontaktpunkte, mis sisaldavad konfliktipotentsiaali. Näiteks tuleb järgida ehituseeskirju ja pidada kinni tähtaegadest. Kuidas saate probleeme vältida??
suhtlemine
Ulrike Kirchhoff: "Otsige kogukonna ametnikuga isiklikku vestlust. Ainult siis, kui see ebaõnnestub, ei saa konflikti enam vältida - kui soovite oma õigusi maksma panna."
Vastuolu
Kirchhoff: "Kui soovite astuda meetmeid kommuuni otsuse vastu teie arenduspanuse kohta, esitage vastuväide. Lugege kindlasti eelnevalt infot õiguskaitsevahendite kohta, sest vastulausemenetlus on üha enam täielikult või osaliselt kaotatud ja õiguslikke meetmeid tuleb võtta otse. Kui olete esitanud vastuväite ja omavalitsus on andnud märku, et teie vastulause lükatakse tagasi, saate selle tagasi võtta, et ei tekiks vastuväitetasusid.
Hagid kohtus:
Kirchhoff: "Kui soovite oma juhtumit vaielda vaatamata negatiivsele vastulause otsusele või kui teie kohtuasjas on vastulausemenetlus tühistatud, võite kohtusse kaevata.". Ettevaatust, kohtupraktika on sageli kogukonnasõbralik. Kui kaebate, otsige professionaalset abi – näiteks oma piirkonna Haus & Grundilt."

Mida teha, kui naabriga tekib vaidlus?

Kinnisvaraühistu advokaat Thomas Somplatzki annab intervjuus väärtuslikke näpunäiteid, kuidas naabriga vaidlusele õigesti reageerida.

Advokaat Thomas Somplatzki ühingust Wohnen imenschaft paljastab intervjuus, mida saate teha, kui teil on naabritega vaidlus:
Thomas Somplatzki: "Kui ühel päeval ehitatakse naaberkinnistule neljakorruseline kortermaja, on mõjutatud naabril võimalus hoone vastu midagi ette võtta vaid siis, kui on rikutud õigusnorme, mis kaitsevad ka naabrit. Selleks võivad olla näiteks piirialad või tulekaitseeeskirjad. Esmalt saab projekti peatada, seejärel kontrollivad ehitusametkonnad, millistel tingimustel nad saavad projekti heaks kiita."
Suhtlus:
Somplatzki: "Iga ehitusprojekti puhul on oluline luua kontakt nendega, keda see võib puudutada, näiteks lähinaabritega. Kui ehituse alguses on probleeme, tuleks istuda naabrite ja kogukonnaga laua taha või korraldada kohapeal arutelu ja tulemus fikseerida. Kui kokkuleppele ei jõuta, peab naaber ehitusprojektile vastuväiteid esitama."
Õigusabinõu:
Somplatzki: „Mõnes liidumaal on vastulausemenetlus tühistatud. Seal tuleb viivitamatult asuda kohtusse. Kui ehitaja lüüakse, kontrollivad ametivõimud, mil määral saavad nad ehitajale ehitamiseks tingimusi seada või erandeid teha. Vaid äärmuslikel juhtudel peab klient juba valmis ehitusprojekti reaalselt lahti võtma."

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here