Nii saate hoolduskulud maha arvata

Hoolduskulud hõlmavad näiteks järgmisi kulusid:

 • Majutus hooldekodus (sobitatud hooldusraviks vastavalt SGB XI jaotisele 71)
 • hooldus ambulatoorse õendusabi teenuse poolt (tunnustatud SGB XI § 89 järgi)
 • hooldus ambulatoorse õe poolt (tunnustatud SGB XI § 89 järgi)
 • päeva- või ööhoolduse kasutamine
 • lühiajalise hoolduse kasutamine
 • Vajalikud hooldusvahendid, nagu hooldusvoodid või proteesid
 • Vannitoa ümberehitamine (tõketevaba dušš, takistusteta wc, puusavann, vannilift, dušivann, ukse- või sissepääsuga vann jne)
 • Trepitõstuki (kasutatakse ka trepitõstukeid), kodutõstukite, liftide, liftide, istmeltõstukite, kõvertõstukite, seisvate või platvormtõstukite paigaldamine 
 • vajalikke ravimeid
 • Reisikulud arsti juurde
 • spetsiaalsed toidud
 • spetsiaalsed riided

Näpunäide: Hoolduskulusid saab nõuda erakorralise koormisena. Mõnel juhul saate need majapidamisteenusena maksust maha arvata. Kui kahtlete, küsige oma maksunõustajalt.

Reisikulusid võib maksustamise eesmärgil taotleda vaid juhul, kui need on seotud hooldusega. Kui hooldust vajav isik teeb väljasõite arsti juurde või kui hooldust vajavale isikule võetakse apteegist ravim, saab reisikulud välja nõuda. Tavalisi poeskäike aga väita ei saa.

Fotod: iStock / lady_in_red13

Mis on erakorralised koormused?

Erakorraliste koormiste hulka kuuluvad kõik need kulud, mida peetakse vältimatuteks, kuid mis on suuremad kui võrreldava majandusliku ja perekondliku taustaga peredel.
Hoolduskulude puhul tähendab see seda, et kõik kulud, mida saab maksustamise eesmärgil taotleda pärast pikaajalise hoolduse kindlustuse või samaväärsete kulukandjate hüvitiste mahaarvamist vastavalt tulumaksuseaduse (EStG) paragrahvile 33.

Hoolduskulud saab erakorralise koormusena maha arvata vaid juhul, kui on olemas tunnustatud hooldusvajadus ja hooldatav kuulub abisaajate hulka, nagu näiteks olemasoleva hooldusastmega. Need kulud tuleb maha arvata enne, kui need on maksudest mahaarvatavad:

 • Hooldust vajava isiku sissetulek või töötasu
 • Hooldustoetus ja hüvitised kohustuslikelt või erakindlustusseltsidelt
 • Abimaksed
 • eelarve vajaliku lõhkumise korral saavutatav kokkuhoid
 • hooldust vajava isiku surma korral pärandvara

Kui leibkond läheb laiali seoses hooldekodusse kolimisega, tuleb automaatselt nö
Kodused säästud, mida kanda. See on summa, mille läbivad hooldekodu asukad
päästab oma endise korteri mahajätmise. Aastaks 2019, 9.168 eurot
Majapidamise säästud maha, abielupaaridele topeltsumma. Seda summat nõuab
Tehtud kulud arvatakse maha nii, et need jääb maksumaksja enda kanda.

Millal peetakse kedagi hooldust vajavaks??

Hooldust vajavateks loetakse isikud, kellel on hoolduskindlustuse seaduse järgi tunnustatud hooldustase 1 kuni 5. hooldustase vastavalt SGB XI §-dele 14, 15. Lisaks arvestatakse tulumaksuseaduse alusel hooldust vajavate isikutena raske puudega isikutunnistusega ("H " või "BI ") inimesed. Siia kuuluvad põhimõtteliselt ka kõik need inimesed, kelle eest hoolitsetakse ambulatoorselt ja kellele ambulatoorne raviteenus arveldab eraldi hoolduskulud.
Näpunäide: Erinevalt varasemast on BFH otsus 10.5.2007 (Federal Tax Gazette. 2007 II lk. 764) ka 1. hooldusastmest hooldust vajavate isikute rühma. Eelduseks on, et nad saavad hooldusteenuseid vanadekodus või hooldekodus ja nende eest arveldatakse eraldi. Seetõttu tasub siin tekkinud lisakulud maksustamise eesmärgil sisse nõuda.
Teine põhjus erakordseks koormaks tunnistamiseks on tunnustatud haigus. Siin võivad tekkida ka hoolduskulud, mis on maksudest mahaarvatavad. See ei hõlma aga inimeste vanusega seotud hoolduskulusid, kellel puudub hooldustase. Ilma hoolitsuseta on maksuseaduste kohased hoolduskulud osa tavalistest elamiskuludest.
Siiski ei tasu siin segadusse sattuda. Kui inimene tuleb ealise haiguse tõttu paigutada hooldekodusse, siis loetakse need hoolduskulud tegelikult haigusega seotud hoolduskuludeks, kuna paigutamisel lähtutakse selgelt haigusest, mitte eelkõige vanusest.

Erakorraliste koormiste hulka kuuluvad ainult hooldus- ja hoolduskulud.
Muud teenused, nagu majapidamistööd, toiduvalmistamine või ostlemine, ei sisaldu.

Näpunäide: Kui on vaja lisateenuseid, nagu toiduvalmistamine, koristamine või pesemine, ja tekivad kulud näiteks ambulatoorse raviteenuse kasutamise tõttu, võib need teatud juhtudel vähemalt osaliselt majapidamisega seotud teenustena maha arvata.

Hoolduskulude mahaarvamine: Hooldekodu kui erakorraline koorem

Kui hooldust vajav kindlustatud isik on kolinud hooldekodusse haiguse või hoolduse tõttu, saab neid kulusid nõuda erakorralise koormusena. Siin on eelkõige maksumus

 • arstid
 • hoolitseda
 • hooldus
 • majutus
 • Toitlustamine

omavastutus. Kõik muud kulud ja vanusest tulenevad kulud ei kuulu mahaarvamisele.
Näpunäide: Kui haiguse või hoolduse tõttu koju jäämine toimub alles hiljem, saab nüüd tekkinud lisakulud maha arvata maksust, kui meditsiinilisest seisukohast on vaja täielikku statsionaarset abi.

Kui hooldust vajav inimene elab kodus, kuuluvad muuhulgas hoolduskulud maha.

Fotod: iStock / FredFroese

Kui suur on omaosalus?

Kui hooldust vajavale isikule hooldustaset ei määratud, saab erakorralise koormusena siiski sisse nõuda ambulatoorse raviteenusega seotud hoolduskulud. Neid peab siiski pakkuma tunnustatud õendusteenus vastavalt SGB XI jaotisele 89 ja need peavad olema eraldi arveldatud. Tunnustatud hoolitsuse korral ei tule see kõne allagi. Sellest hoolimata tuleb kanda teatud isiklikku panust, mille saad ise välja arvutada.
Omaosalus oleneb sissetulekust, perekonnaseisust ja laste arvust. Arvestus on toimunud etapiviisiliselt alates 2017. aastast. Sellega on omaosalus vähenenud. Järgmine tabel näitab, milline näeb välja EStG § 33 kohane mõistlik omaosalus, staatus: 2019:

perekonnaseis
Aastane sissetulek (bruto)

I tase
kuni 15.340 eurot

II etapp
kuni 51.130 eurot

III etapp
kui rohkem kui 51.130 eurot

Vallaline ilma lapseta

5 protsenti

6 protsenti

7 protsenti

Abielus, lasteta

4 protsenti

5 protsenti

6 protsenti

Vallalised ja abielus olevad inimesed
kuni kahe lapsega

2 protsenti

3 protsenti

4 protsenti

Vallalised ja abielus olevad inimesed
rohkem kui kahe lapsega

1 protsenti

1 protsenti

2 protsenti

2017. aasta aprillis toimus muudatus, kuna föderaalne maksukohus võttis kasutusele juba mainitud järkjärgulise mõistliku koormuse arvutamise. Kolme sissetulekutaseme puhul võib kõrgema protsendiga maksustada ainult osa sissetulekust. See on summa, mis ületab seaduses sätestatud piirmäära.

Näpunäide: Kui see on teostatav, tuleks maksuaasta jooksul teha mitu erandlikku tasu. Nii ületatakse mõistlikuks koormaks peetav summa. See tähendab, et saab nõuda suuremaid kulusid.

Need hoolduskulud on samuti maksudest mahaarvatavad

Erakorraliseks koormaks loetakse ülalpidamismakseid, kui vastavad nõuded on täidetud. Seetõttu saab teatud tingimustel ka vanematoetust maksust maha arvata. Lisaks saab maksust maha arvata hoolduskulud, mis võetakse üle sugulase või mõne muu lähedase eest.
Tingimused:

 • Ülalpidamiskohustus on, nii et hoolduskulud tekkisid paratamatult.
 • Abivajaja ei saa iseseisvalt hoolduskulusid tasuda, kusjuures vara kuni 15.000 EUR ei lähe arvesse.
 • Kodupaigutus toimus hooldusvajaduse tõttu.
 • Sugulase või muu abivajaja eest võetavad hoolduskulud põhinevad ülalpidaja ülalpidamiskohustusel vastavalt tulumaksuseaduse § 33a lõikele 1. Sel juhul võib kulud maha arvata maksimaalse elatise summani (9.2019. aastal 168 eurot).           

Ülalpidamiskohustus on alati oluline, kui kaetakse lähedase või teise isiku hoolduskulud. Eelkõige siis, kui ta ei ela hooldekodus mitte haiguse, vaid vanuse tõttu.

Kui ülalpidamiskohustust pole, nagu näiteks sõpradel, saab hoolduskulusid tõsta
ei katkestata. Üleantud vara puhul, mille hooldust vajav isik annab hooldajale
saanud, saab hoolduskulusid nõuda ainult selles summas, milles nad on
ületada saadud vara.

Näpunäide: Maksuvähenduse asemel saab EStG § 33 lõike 6 alusel taotleda kindlasummalist hooldustoetust. See on 924 EUR ja katab madalad kulud, nagu näiteks arstisõidud. See tuleks alati valida, kui tehtud kulutused jäävad alla 924 euro.

Kindlasummalise hooldussumma nõuded:

 • Hooldatavat peetakse abituks. Seetõttu vajab ta oma isikliku eksistentsi kindlustamiseks igapäevast abi. Tõendina tuleb esitada raske puudega isikut tõendav dokument (sümbol "H " või "Bl ") või tõendatud hooldustase 4 või 5.
   
 • See peab olema vältimatu kulu. Omaste eest hoolitsemisel on alati nn "moraalne kohustus", mis kinnitab, et see on vältimatu. Teiste inimestega peavad olema tihedad isiklikud sidemed.
   
 • Hooldaja ei pruugi hoolduse eest raha saada. Vastasel juhul loetakse see sissetulekuks. See kehtib ka edasisaadetud hooldustoetuste kohta, välja arvatud juhul, kui neid hoitakse usalduslikult, näiteks hooldajale maksmiseks.
   
 • Hooldaja peab abivajaja eest isiklikult hoolitsema. Seda saab teha hooldust vajava inimese kodus, aga ka tema enda kodus. Lubatud on rentida ambulatoorset hooldusteenust. Hooldaja peab andma vaid 10 protsenti hooldusest.

Hooldushüvitise võib määrata mitu korda, kui hooldaja hoolitseb mitme inimese, näiteks vanemate enda eest. Ühekordne summa tuleb siiski jagada, kui nende eest hoolitseb kordamööda mitu inimest, näiteks õed-vennad.

Abitust antakse ka siis, kui abivajaja on juhendatud või kohustusliku järelevalve all
peab. Abiks peetakse isegi valmisolekut toetada.

Hoolduskulude mahaarvamine: leibkonnaga seotud teenused

Arvukad hoolduskulud, mida ei saa erakorralise koormuse all broneerida, saab siiski maha arvata, kuna neid käsitletakse majapidamisega seotud teenustena. Isegi kui lähedane tasub hoolduskulud abivajaja eest, saab ta need sel viisil maha arvata. Alates 20.000 eurost saab maha arvata maksimaalselt 20 protsenti. Nii et saate 4.000 eurot hüvitatud.

Majapidamisega seotud teenusena saate maha arvata ainult enda hoolduskulud. aasta BFH otsusega
3. aprill 2019 (toimiku number: VI R 19/17) tehti selgeks, et ainult omakulud
Toitlustamine ja hooldus hooldekodus saab maksust maha arvata. Kas kulu
seevastu kellegi teise poolt üle võetud ei ole võimalik kulusid maha arvata - ka siis,
kui nad on pereliikmed. See on võimalik ainult olemasoleva ülalpidamiskohustuse kaudu.

Teenused, mida kasutatakse majapidamisega seotud teenustena, ei tohi olla õendus- ega raviteenus. Tuleb tagada, et ambulatoorne raviteenus tooks arvel eraldi välja hoolduskulud ja majapidamisega seotud teenuste kulud.
Majapidamisteenused hõlmavad abi järgmistes küsimustes:

 • dušši võtma
 • pood
 • Küpseta
 • raud
 • Puhas

Aiandust käsitletakse ka majapidamisteenusena. Kui koduabiliseks kasutatakse nn minitöölist, kes sellise töö enda peale võtab, kuulub tehtud kulutustest omavastutus 20 protsenti, maksimaalselt kuni 510 eurot aastas.

Majapidamisega seotud teenused, näiteks abi ostmisel, saab tühistada.

Fotod: iStock / Daisy-Daisy

Näpunäide: Erijuhtum on "vanusega seotud koduhooldus". Siin tuleb arvesse EStG § 35a lõike 2 kohane maksusoodustus, mille puhul kaetakse osa majapidamisega seotud teenuste või töösuhete kuludest, kui neid ei võeta arvesse mõistliku koormuse tõttu. See ei välista inimesi, kellel puudub hooldustase, seega kehtib reegel ka vanusega seotud hoolduskulude puhul.
Hooldekodus saab kasutada ka majapidamisteenuseid. See kehtib alati iseseisva leibkonna pidamisel, st ka abiellumisel. Kui hooldust vajaval isikul on oma korter elu- ja magamisala, köögi ja vannitoaga ning tegevuskulud on eraldi välja toodud, saab need maha arvata majapidamisega seotud teenustena.

Kui takistusteta renoveerimise meetmed viivad läbi käsitöölised, on töötasu mahaarvatav. Materjalide maksumus ei kuulu maksust mahaarvamisele. Selleks saab aga taotleda vastavaid hoolduskindlustuse hüvitisi ja võimalusel ka KfW toetust. Kaupleja arve peaks jaotama üksikud kaubad ja tuleb üle kanda, kuna maksuamet üldjuhul sularahamakseid ei arvesta.

Maksusoodustus üle 64-aastastele

64-aastastele ja vanematele kehtib nn vanusetoetus. See on maksusoodustus, mis antakse sõltumata pikaajalise hoolduse vajadusest. Kasusaajate hulka kuuluvad kõik üle 64-aastased isikud. Oma eluaasta on juba täis saanud. Summa on 19,2 protsenti tulust (2018. aasta seisuga). Suurim pensionihüvitis on 912 eurot. See läheb maksukoormuse arvestamisel automaatselt arvesse sünnikuupäeva järgi.
Küll aga vähendatakse pensionihüvitist kõigil üle 64-aastastel. Eluaasta. 2040. aastal peaks see olema 0 protsenti, et sealt edasi ei oleks kellelgi kasu.

Uued reeglid kviitungite säilitamiseks

Varem pidi igaüks, kes soovis hoolduskulusid maha arvata, koguma ja esitama kõik asjakohased kviitungid. Tänapäeval pole seda enam vaja. Neid tuleb aga alles hoida ja nõudmisel hiljem esitada (kohustused kviitungid säilitada).
Põhimõtteliselt tuleb hoolduskulud individuaalselt tõendada. See hõlmab järgmisi tõendeid:

 • Kindlustusteatised
 • Hoolduskindlustuse teated
 • Märkused hooldusastme klassifikatsiooni kohta
 • Tõendid dementsuse, puude või vaimuhaiguste kohta, mis nõuavad hoolt
 • Tunnustatud õendusteenuse eest arve esitamine SGB XI § 89 kohaselt
 • Ravimite kviitungid
 • Hooldusabivahendite kviitungid ja arved

Retseptid või ravimitšekid tuleb alles hoida – on kohustus kviitungeid säilitada.

Foto: iStock / alvarez

Hoolduskulude mahaarvamine: maksudeklaratsioon

Kui abivajajatele on tehtud ülalpidamist, saab need kulud kanda erakorraliste koormistena manusesse "Ülalhoid". Maksudeklaratsiooni kaanelehele on ülalpidamiskulud kantud lk 3 ridadele 67–70 reale "muud erakorralised koormised". reale 67 kantakse kulude summa, tasu liik ja kogusummast mahaarvatud summa. Kodus hooldamise või majutusega seotud leibkonnaga seotud teenuste kulud märgitakse ridadele 68–70, tingimusel et need jäävad leibkonnapiirkonda ja on juba kantud reale 67.
Näpunäide: Ridadele 68–70 kantud kulusid realt 71 enam kanda ei tohi. Nendel ridadel küsitakse leibkonnaga seotud töösuhteid, käsitöölisi ja muid vastavaid teenuseid.
Loe edasi siit: Pensionäride maksudeklaratsioon: Seda tuleb arvestada

Maksumäärust on soovitav hoolikalt kontrollida, sest maksumaksjate liit peab iga viiendat maksumäära ebaõigeks. Maksumääratusele vastuväite esitamise tähtaeg on neli nädalat. Kui maksumääramisel on ette nähtud lisamakse, saab tasumist edasi lükata vaid juhul, kui samaaegselt vastuväite esitamisega taotletakse täitmise peatamist. Kui hoolduskulusid ei ole arvesse võetud, kuigi teil on põhimõtteliselt õigus need maha arvata, saab maksunõustaja aidata maksuotsuse läbivaatamisel. Ta kontrollib, kas näiteks ei ole arvestatud olemasoleva ülalpidamiskohustusega või pole täidetud muid maksusoodustuse nõudeid. Igal juhul tuleks kviitungeid säilitada kuni ülevaatuse lõpuni, kuid võimalusel oluliselt kauem.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here