Garneeringust vabastamise piirmäär: keegi ei saa seda raha teilt ära võtta

Kui keegi ei tee makseid või kui ta peab isegi isikliku pankrotiavalduse esitama, võib võlgniku sissetuleku arestida.
Et võlgniku eksistents ei oleks ohus, on arestimisest vabastamise piirmäär. Seal nimetatakse summa, mida võlgnikult võtta ei saa. Seega on tal võimalus oma elu jätkata – kuigi rahaliselt väga piiratud.
 

Palkade arestimist peetakse tõhusaks meetmeks, kui võlausaldajad soovivad makseid sisse nõuda. 

Fotod: iStock / diego_cervo

Kui kõrge on arestimisest vabastamise piirmäär?

Arestimisest vabastamise piirmäära suurus on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku (ZPO) paragrahvis 850 c ja see põhineb praegusel elatusmiinimumil. Räägitakse ka põhitoetusest.
Vastavalt 2019. aastast ametlikule arestimise vabastuse teatisele (PfändfreiGrBek) on ülalpidamiskohustuseta inimeste põhitoetus praegu 1.178,59 eurot kuus ehk 271,24 eurot nädalapalga ja 54,25 eurot päevapalka. Põhimõtteliselt ei saa seda tulu võlgnikult arestiga ära võtta.
Kui võlgnikul on kohustus elatist anda, suureneb maksuvabastus 443,57 euro võrra esimesel isikul, kellele ta elatist maksab, ja 247,12 euro võrra iga järgmise isiku kohta (kuni viis inimest).
ZPO näeb ette, et arestimisest vabastamise piirmäär iga kahe aasta järel 1. juuli on korrigeeritud. Seejärel avaldatakse uus summa arestimisest vabastamise teatises. Viimati juhtus see 2019. aastal, järgmine korrigeerimine toimub 1. juuli 2021.

Samuti võite olla huvitatud seaduse ja maksude maksunõustajast: millised on kulud? Mis mänguruumi seal on? Seadus ja maksud Ärikulud: saate selle maha arvata Seadus ja maksud Tee maksudeklaratsioon: nii saate oma raha tagasi

Milline sissetulek on arestitav?

Võlgniku netosissetulek kuulub arestimisele. Nende hulka kuuluvad palk, vanaduspension ja töötushüvitis I ja töötushüvitis II, millest igaühest on maha arvatud maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed.
Kui sissetulekuid on mitut liiki, liidetakse need kokku ja loetakse seejärel võlgniku netosissetulekuks.

Milline sissetulek on ainult tingimuslikult või mitte arestitav??

Vastavalt ZPO §-le 850 a saab ületundide tõttu tehtud makseid arestida kuni 50 protsendi ulatuses. Jõulupreemiaid saab juurde võtta kuni poole kuusissetulekust. Kui see aga ületab 500 euro suurust summat, võib lisasumma arestida täies ulatuses.
Saksamaa tsiviilkohtumenetluse seadustiku jaotise 850 a kohaselt makstakse tööandja poolt täiendavaid makseid, nagu kapitali moodustavad hüvitised, puhkusetasud, ettevõtte täiendava pensioni hüvitised, ohu- ja raskushüvitised, lapsehooldustasud, surma- ja armuhüvitised, Arestida ei saa pimedaid, sünnitoetusi ega abiellumise või kooselu sõlmimise toetusi.

Mis on mittekinnitav osa?

Kui võlgnik teenib rohkem netoraha kui arestimisest vabastamise piirmääraks määratud summa, ei saa ülemäärast summat täies ulatuses arestida. Seega jääb võlgnikule osa oma sissetulekust, isegi kui see ületab arestimisest vabastamise piirmäära.
Räägitakse arestivabast osast või sundtäitmise piirangust. Siin on teatud protsendid määravad, kui palju saab üleliigse summa võlgnikult raha ära võtta ja kui palju talle lõpuks jääb. See põhimõte on hädavajalik, et töö oleks tasuv. Tööl käival ja seeläbi netosissetulekut suurendaval võlgnikul on rohkem raha käsutuses kui I või II töötutoetuse saajal.
Vastavalt ZPO § 850 c lõikele 2 sõltub täiendava sissetuleku arestivaba osa suurus inimeste arvust, kelle eest tuleb ülalpidamist maksta: mida rohkem inimesi on, seda suurem on arestivaba osa.
 

mitu
Hooldus-
õigustatud

Kinnitusvaba-
piir

Krambivaba
Jaga üle
Kinnitusvaba-
piir

0

1

2

3

4

5
ja veel

1.179,99
Euro

1.629,99
Euro

1.869,99
Euro

2.119,99
Euro

2.369,99
Euro

2.619,99
Euro

30%

50%

60%

70%

80%

90%


Maksimaalne summa on 3.613 eurot, üle arestimisest vabastamise piirmäära arestimisele mittekuuluv osa on siis 0 protsenti.


Näide: Võlgniku netosissetulek on 1.700 eurot. Ta maksab lapsele elatist. Tema arestimisest vabastamise piirmäär on 1.622,16 eurot (maksusoodustuse põhimäär 1.178,59 eurot + hoolduse tõus 443,57 eurot).
77,84 eurost teenib ta rohkem (1.700 eurot - I preemia.622,16 eurot = 77,84 eurot) 50 protsenti temalt ei võeta.
See jätab talle 38,92 eurot, millest 30 protsenti on ette nähtud talle ja 20 protsenti lapsele. Ülejäänud osa, mida saab arestida, on 38,92 eurot.
 

Põhiline maksusoodustus

1.178,59 eurot

+ Suurendage ülalpeetava eest

443,57 eurot

Seetõttu ei saa neid arestida (põhitoetus + ülalpidamiskohustusest tulenev tõus)

1.622,16 eurot

Maksuvabastust ületav tulu (1.700 eurot - I preemia.622,16 eurot)

77,84 eurot

- võlgnikule 30 protsenti

23,35 eurot

- ülalpeetavale 20 protsenti

15,57 eurot

Kinnitatav summa

38,92 eurot

Kui suur on arestimisest vabastamise piirmäär?

Kui võlgniku netosissetulek ületab ZPO §-s 850 c või PfändfreiGrBekis sätestatud maksimumsummat, võib seda ületava sissetuleku summa täies ulatuses arestida. Sellest summast alates ei ole enam mingeid protsente, mis tagavad võlgnikule osa ülemäärasest summast.
Maksimaalne summa on hetkel 3.613,08 eurot.
Näide: Võlgniku netosissetulek on 3.800 eurot. Lisasumma 186,92 eurot (3.800 eurot - 3613,08 eurot) saab arestida täies ulatuses.

Kui võlgniku netosissetulek ületab määratud maksimumsummat, saab sissetulekut ületava summa arestida täies ulatuses.

Fotod: iStock / SARINYAPINNGAM

Nii saab arestimisest vabastamise piirmäära suurendada

Teatud tingimustel saab võlgnik taotleda arestimisest vabastamise piirmäära suurendamist. Vastav suurendamine kiidetakse tavaliselt heaks ZPO § 850 f lõigete 1 a–c kohaselt, kui võlgnikul ei ole arestimisest vabastamise piirangust hoolimata elamiseks piisavalt raha.
See võib juhtuda näiteks siis, kui ta peab maksma elatist rohkem kui viiele inimesele või kui tal tekivad muud vältimatud kulutused, näiteks eriti suured majutuskulud.
Seda arestitoetust suurendatakse siiski ainult siis, kui see ei ole vastuolus võlausaldaja või võlausaldaja ülekaalukate huvidega vastavalt ZPO jaotisele 850 f.

Nii saab välja arvutada arestitoetuse

Selleks, et oleks võimalik arvutada arestitoetust, on olulised juba ülalmainitud tegurid:

  • puhastulu suurus
  • inimeste arv, kellele elatist makstakse

Seda teavet saab kasutada individuaalse arestimisest vabastamise või netosissetuleku arestitava osa arvutamiseks.

Näide: Võlgnik on kolme inimese ülalpidamisel ja tema igakuine netosissetulek on 2.600 eurot. PfändfreiGrBekis sisalduvast tabelist on näha, et tema sissetulekute arestitav summa on 145,08 eurot.
 

Põhiline maksusoodustus

1.178,59 eurot

+ Suurendage 1 võrra. ülalpeetav isik

443,57 eurot

+ Suurendage 2 võrra. ülalpeetav isik

247,12 eurot

+ Suurendage 3 võrra. ülalpeetav isik

247,12 eurot

Seetõttu ei saa neid arestida (põhitoetus + ülalpidamiskohustusest tulenev tõus)

2.116,40 eurot

Maksuvabastust ületav tulu (2.600 eurot - I preemia.178,59 eurot)

483,60 eurot

- võlgnikule 30 protsenti

145,08 eurot

- 1. eest 20 protsenti. ülalpeetav isik

96,72 eurot

- 2. eest 10 protsenti. ülalpeetav isik

48,36 eurot

- 3. eest 10 protsenti. ülalpeetav isik

48,36 eurot

Kinnitatav summa

145,08 eurot

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here