2. hooldustase: kõik, mida pead teadma,

Hooldustasemest 0 ja 1 saab hooldustase 2
Hooldesüsteemi muudatuse raames vastavalt hoolduse tugevdamise seadusele 2 (PSG 2) aasta alguses
2017. aastal sai kõnekeelne hooldustase 0 ja hooldustase 1 hooldustasemeks 2.
Kindlustatud isikud enne 31.12.2016. aastal tunnustatud hooldustase 0 või 1 viidi automaatselt üle uuele
Hooldusaste üle antud.
Uuesti ekspertiis eksperdiarvamusega ei olnud vajalik. Tänu igakülgsele vanavanematele
Need hooldust vajavad inimesed saavad seega kasu vähemalt samadest teenustest. Sa oled sellest läbi
Nii et reform pole varasemast halvem.

Millised on 2. hooldustaseme nõuded?

Vastavalt "New Assessment Assessment" (NBA) määratakse hooldust vajava isiku olemasolev iseseisvus kindlaks kohustusliku küsimuste kataloogi abil. See küsimuste kataloog on aluseks hooldusvajaduse kindlaksmääramisel punktisüsteemi abil. Punktisüsteem on vahemikus 0 kuni 100. 

Põhimõtteliselt kehtib järgmine: mida rohkem punkte asjaomane isik kogub, seda suurem on hooldusvajadus ja seega ka määratud hooldustase. Teise taseme hoolduse jaoks on nõutav skoor vahemikus 27 kuni alla 47,5. Kui aruandest saadav punktide arv on suurem või väiksem, on võimalik klassifitseerida hooldustasemetele 1, 3, 4 ja 5. 

Ülevaade: hoolduspunktid ja hooldustasemed (NBA)
 

Care Level Score (NBA)
Hooldusaste 1 12,5 kuni < 27
Hooldusaste 2 27 kuni < 47,5
Hooldusaste 3 47,5 kuni < 70
Hoolduse tase 4 70 kuni < 90
Hooldusaste 5 90 kuni 100

Hooldusvajaduse hindamine vastavalt uuele hinnangule (NBA)

Igaüks, kes taotleb hooldustaset esimest korda, läbib testprotseduuri. See testimisprotseduur koosneb kuuest kategooriast, milles pannakse proovile füüsiline, psühholoogiline ja kognitiivne sõltumatus igapäevaelu erinevates valdkondades. Seejärel kaalutakse igas kategoorias saavutatud punktide arvu vastavalt kindlaksmääratud võtmele. 

Näiteks kui liikuvuskategooriale antakse 10-protsendiline kaal, siis igapäevaelus toimetulekuvõimet hinnatakse 40-protsendilise. Pärast kaalumist liidetakse punktid, mille tulemuseks on klassifikatsiooni jaoks asjakohane punktide koguarv.

 1. Liikuvus (10 protsenti)
  Hooldust vajav inimene saab oma kodus iseseisvalt ringi liikuda? Kas inimene on liikuv väljaspool oma nelja seina?? Kas ilma abita on võimalik tualetti minna või trepist üles ronida??
   
 2. Kognitiivsed ja suhtlemisoskused (7,5 protsenti)
  Kas kõik eeldused iseseisvate otsuste tegemiseks on paigas?? Kas hooldust vajaval inimesel on piisav ruumiline ja ajaline orientatsioon, et ta saaks korraldada igapäevaseid asju suures osas iseseisvalt? 
   
 3. Käitumine ja psühholoogilised probleemid (7,5 protsenti)
  Kui esineb käitumisprobleeme, nagu agressiivsed või hirmutavad juhtumid? Kui asjaomane isik magab rahutult või esineb olulisi motoorseid häireid? Kas inimene reageerib kaitse- või hooldusmeetmetele?
   
 4. Isemajandamisvõime (40 protsenti)
  Kui iseseisvalt saab asjaosaline ikkagi enda eest hoolitseda? Kas taotlejal on endiselt võimalik üksinda duši all käia või pesta või vajab ta igapäevase isikliku hügieeni juhiseid?? Kas mõjutatud isik võib ikkagi iseseisvalt riietuda ja lahti riietuda? Kuidas on lood iseseisva toidu valmistamisega?
   
 5. Toimetulek haiguste ja raviga seotud nõudmiste ja stressidega (20 protsenti)
  Kas hinnatav suudab ise hoolitseda oma igapäevase arstiabi eest, nagu ravimite võtmine, sidemete vahetamine või hapniku manustamine?? Kuidas asjaomane isik tegeleb raviga, nagu dialüüs? Kas asjaomane isik suudab iseseisvalt planeerida arsti vastuvõtuaegu ja osaleda?
   
 6. Igapäevaelu korraldus (15 protsenti)
  Hinnatav tegutseb oma sotsiaalses keskkonnas igapäevase rutiini planeerimise ja sotsiaalsete kontaktide hoidmise osas iseseisvalt? Taotleja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja? Kas ta tegeleb oma hobide ja huvidega??

Näpunäide. Hooldusastme kalkulaatoriga saate suhteliselt täpselt ette hinnata, millist hooldustaset tuleb arvestada.

Hooldusastme taotlejaid vaatab läbi ja hindab meditsiiniteenistuse ekspert.

Fotod: iStock / Pornpak Khunatorn

Need hüvitised on saadaval 2. hooldustasemega

Teise hooldusastme puhul võivad hüvitised koosneda rahalistest hüvitistest, mitterahalistest hooldushüvitistest, mitterahalistest hüvitistest eakate inimeste abivahenditena või hooldustoetuse ja mitterahaliste hooldushüvitiste kombinatsioonis. See tähendab, et teenuste ulatus pole mitte ainult üldiselt laiem kui 1. hooldustasemega, vaid ka üksikutes valdkondades oluliselt suurem.

Hooldustoetus ja mitterahalised hooldustoetused

Alates 2. hooldusastmest saavad omanikud hooldustoetust või mitterahalisi hooldustoetusi. Hooldust vajavad inimesed (dementsusega ja ilma) saavad hooldustoetust 316 eurot kuus, kui neid hooldab kodus lähedane. 
Võrdluseks: Hooldusastmes 0, mis reformi käigus viidi automaatselt üle 2. hooldustasemele, said rahalist hüvitist 123 eurot ainult dementsed inimesed.
Teise võimalusena võivad 2. hooldustaseme omajad taotleda mitterahalist hooldushüvitist summas 689 eurot kuus, kui hoolduse eest hoolitseb ambulatoorne hooldusteenus. Sellisel juhul toimub arveldamine otse hoolekandefondi ja hooldusteenuse vahel.
Märkus: Kui lähedased ja hooldusteenus jagavad hooldust, on võimalik kombineerida hooldustoetust ja mitterahalist hooldushüvitist. Hooldustoetust makstakse proportsionaalselt kuni 40 protsenti. Kindlustatud isikud saavad seda raha kasutada hoolduseks ja abistamiseks.

Lühiajaline hooldus

Kui näiteks pärast haiglas viibimist vajatakse asutuses lühiajalist hooldust, on 2. hooldustasemel õigus saada hooldusfondi toetust. See on kõrgusel kuni 1.612 eurot antakse kuni 28 päevaks kalendriaastas. 

Ennetav hooldus

Sarnaselt lühiajalise hooldusega saavad 2. hooldustasemega hooldust vajavad isikud ennetava hoolduse toetust, mida 1. hooldustaseme eest ei maksta. Nagu lühiajalise hoolduse puhul, on see maksimaalselt 1.Kuni 28 päeva aastas 612 eurot.

Mis on ennetav hooldus?

Kas sugulane võib olla ülalpeetav isiku haiguse või puudumise tõttu
Kui te ei säilita puhkust, on vaja asendajat. Seejärel räägitakse sellest
niinimetatud ennetav hooldus.

Abiandmine

2. hooldusastme hooldust vajavatel inimestel on õigus saada ühtlane abiraha 125 eurot kuus. Osamakse määratakse asjakohaste hooldus- ja abiteenuste kasutamise korral - hooldust vajavale isikule ei maksta. Teenust saab kasutada näiteks igapäevase kaaslase, koduabi või hooldusrühmas osalemise kulude osaliseks või täielikuks katmiseks.
Näpunäide: teenuseid, mida mõjutatud isikud ei ole kalendriaasta lõpuks kasutanud, saab endiselt taotleda kuni 30. Kasutada järgmise aasta juunis.

Päevane ja öine hooldus

2. hooldusastmega kindlustatutel on päevase ja öise hoolduse eest osalise ajaga statsionaarne hooldus 68 eurot kuus.

Statsionaarne ravi

Kui hooldus ei toimu kodus, vaid hooldekodus, on 2. hooldustasemega statsionaarse ravi igakuine hüvitis 770 eurot. Siin on suur erinevus võrreldes "vana" hooldustaseme süsteemiga. 
Statsionaarse ravi toetust ei saanud kõigil, kes määrati enne reformi hooldustase 0. Muudatuse tulemusena on 0 hooldustaseme endistel omanikel nüüd palju parem. Võrreldes vana hooldustasemega 1 on igakuine hüvitis praegu 294 eurot madalam. 

Hooldustaseme 2 korral on statsionaarse ravi eest igakuine hüvitis.

Foto: iStock / Halfpoint

Arstiabi ja abivahendite teenused:

Hooldustooted on meditsiinilised abivahendid, mis on hoolduseks vajalikud. Lisaks mõõteseadmetele hõlmab see ka kuluvaid hooldusvahendeid, nagu ühekordsed kindad, desinfektsioonivahendid ja inkontinentsi padjad. Hooldusfond määrab olenemata hoolduse tasemest kindlasummalise toetuse 40 eurot kuus. Lisaks on koduse hädaabikõne toetus. Kui liitumist doteeritakse ühekordselt 10,49 euroga, siis igakuistesse kuludesse panustab fond 18,36 eurot.

Toetus elamispinna takistusteta kohandamiseks

Seoses iseseisvuse piiramisega igapäevaelus on 2. hooldusastme omanikel õigus saada toetust oma elamispinna kohandamiseks. Toetus on ette nähtud oma nelja seina takistusteta ümberehitamiseks ja seda saab kasutada trepitõstuki paigaldamiseks või dušikabiini paigaldamiseks. Hooldusfond panustab kuni 4 üks kord.000 eurot.

Õenduskursused lähedastele ja hooldajatele

Kvalifitseeritud koolitus võhikutele on eriti oluline pereliikmete eest hoolitsemisel oma nelja seina vahel. Pikaajalise hoolduse kindlustuse seaduse sotsiaalkindlustusseadustiku XI § 45 kohaselt on omastehooldajal õigus tasuta koolitusele, et toetada neid igapäevahooldusel.

Tasuta nõustamis- ja nõustamisvisiidid

Hooldus on dünaamiline protsess, mis muutub samal määral kui patsiendi seisund. Tunnustatud hooldustaseme 2 korral on õigus tasuta konsultatsiooniteenustele, mida saab vajadusel osutada ka koduvisiidi raames. Konsultatsioonidel käsitletakse selliseid teemasid nagu õendusabi parandamine või elamispinna eakohane ümberehitamine.

Hooldustaseme 2 eelised: kõik lühidalt

Nõustamis- ja nõustamisvisiidid, jah
Leevenduse summa 125 eurot kuus
Lühiajaline hooldus 1.612 eurot kalendriaastas
Meditsiiniline abi 40 eurot kuus
Õdede kursused lähedastele Jah
Hooldustoetus 316 eurot kuus
Mitterahalised õendushüvitised 689 eurot kuus
statsionaarne ravi 770 eurot kuus
Päevane ja öine hooldus 689 eurot kuus
Ennetav hooldus 1.612 eurot kalendriaastas
Toetus eluaseme kohandamiseks Kuni 4.000 eurot (ühekordne)

Kuidas taotleda 2. hooldustaset

Esimese sammuna peaksite taotlema teatud hooldustaset. Mõjutatud isikud või nende seaduslikud eestkostjad edastavad selle mitteametlikult e-posti või kirja teel pikaajalise hoolduse kindlustusele, mis on tavaliselt seotud ravikindlustusega. Pikaajalise hoolduse kindlustus ise ennetavat kontrolli ei teosta. 
Märkus. Taotluse saate esitada ka telefoni teel. Sellisel juhul saadab aga hoolduskindlustusfond esmalt avalduse, mis tuleb omakorda täita ja allkirjastada ning tagasi saata.
Niipea kui taotlus on mitteametlikult esitatud, tellib haigekassa eksperdi. Pärast eelnevat teavitamist toimub hindamine tavaliselt otse kohapeal asjaomase isiku juures. Siis tuleb oodata hindaja otsust.

Suurendage ettevalmistusega 2. hooldustaseme võimalusi

Hindaja hinnang on ülioluline. Kuna neil on tavaliselt vähe aega, saavad haiged ja nende sugulased õige ettevalmistusega oma võimalusi suurendada. Eelkõige on hooldust vajava isiku tervist tõendavate dokumentide põhjalik koostamine ja koostamine. Sama kehtib ka dokumentide kohta, millest saab välja lugeda hooldusolukorraga tegelemise intensiivsust. 

Hoolduspäevik on ideaalne. Eelkõige kogenematud lähedased panevad tähele vaid seda, kui keeruline hooldus tegelikult on. Lisaks on soovitatav küsimuste kataloog enne eksperdi määramist hoolikalt uurida. Vastuste olemasolu olulistele küsimustele ei ole raporti kontekstis kindlasti puudus.
Näpunäide: alati on soovitatav, et hindamise ajal oleks kohal hooldusnõustaja või sugulane. See vähendab ohtu, et olulised punktid ununevad, mis võib viia vale klassifikatsioonini või hooldustaseme 2 tagasilükkamiseni.
Oluline märkus: kogu esitatud teave on ilma garantiita! Need ei asenda vastutava pikaajalise hoolduse kindlustusseltsi esitatud teavet!

Pension ja pension taotlege hooldustaset ja saage hüvitisi Pensioni- ja pensionihooldustase 1: mida peaksite selle kohta teadma Pensioni- ja pensionihooldustase 3: kõik, mida peate teadma lühidalt

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here