5. hooldustase: kogu teave ühe pilguga,

Hooldustase 5 on vastloodud hoolekandesüsteemi kõrgeim tase ja on ette nähtud ainult taotlejatele, kelle puhul hoolduskindlustusseltsi ekspert tõendab "tõsise iseseisvuse kahjustuse erinõuetega hoolduse osutamisel". Klassifikatsioon annab kindlustatutele juurdepääsu kõige ulatuslikumatele tugiteenustele. 

Tähtis: kui teil juba on. jaanuar 2017 hooldustase 3 või "hooldustase 3 kaasa arvatud
Ülemineku käigus määrati sellele automaatselt uus hooldustase 5. Uus
Taotlus oli või ei ole vajalik. Tänu nn vanaisale
Mõjutatud inimeste olukord ei ole halvem ka pärast eurole üleminekut. Sa saad vähemalt sama
Teenused nagu ennegi.

Millised tingimused ja nõuded kehtivad 5. hooldustasemele?

Hooldustasemele 5 klassifitseerimise põhitingimuseks on "kõige raskema iseseisvuse kahjustuse, sealhulgas õendusabi erinõuete " kindlaksmääramine. Need tunnused määratakse eksperdiarvamuse alusel. Aruande eest vastutab haigekassa raviteenistuse (MDK) ekspert. 
Kõrgeima hooldustaseme saavutamiseks peavad taotlejad saavutama niinimetatud "New Assessment Assessment" (NBA) käigus minimaalse punktisumma 90 punkti maksimaalsest 100 punktist.

Uus hindamishindamine (NBA): nii määratakse hooldustase 5 

Äsja käivitatud hindamisprotseduur on mõeldud taotleja igapäevaoskuste proovilepanekuks erinevates kategooriates. Inimesel on täielik igapäevane kompetents, kui ta saab kõiki igapäevaseid ülesandeid täita omal vastutusel, iseseisvalt ja iseseisvalt. 
Mida kõrgem on selle võime piirang, seda kõrgem on tulemus NBA-s. Praktikas toimub hindamine kuues kategoorias. Igal kategoorial on oma kaal vastavalt selle tähtsusele. 
Kuna kategooria "Mobility" sisaldub üldtulemuses vaid 10 protsendiga ja kategooria "Isemajandamise võime" 40 protsendiga, kaaluvad viimase valdkonna puudujäägid lõpparves palju suurema kaalu. Kõikide punktide summast saadakse lõpuks hooldustasemele 5 või mõnele muule hooldustasemele liigitamise punktide koguarv.

Mida testikategooriates hinnatakse? 

1. Liikuvus (10 protsenti): kas hooldust vajaval inimesel on võimalik oma kodus ja väljaspool seda iseseisvalt liikuda?? Kas asjaomane isik saab ilma abita trepist üles ronida või tualetti külastada??
2. Kognitiivsed ja suhtlemisoskused (7,5 protsenti): oskab hooldust vajav inimene iseseisvalt otsuseid teha? Kas igapäevaelu suures osas iseseisvaks korraldamiseks on olemas ajaline ja ruumiline orientatsioon?
3. Käitumine ja psühholoogilised probleemid (7,5 protsenti): kui taotlejal on motoorseid või psühholoogilisi kõrvalekaldeid? Kas asjaomane isik on agressiivne, rahutu või esineb juhtumeid, kus ta reageerib kaitsvalt õendus- või tugimeetmetele?
4. Oskus olla isemajandav (40 protsenti): selles valdkonnas keerleb kõik selliste küsimuste ümber nagu: kas taotlejal on ikka võimalik enda eest hoolitseda (nt igapäevane isiklik hügieen, hammaste pesemine, iseseisev toidu valmistamine, riietumine ja lahtiriietumine jne)?
5. Toimetulek haigustest ja ravist tingitud nõudmiste ja stressidega (20 protsenti): mil määral sõltub abivajaja abist ravimite või meditsiiniliste abinõude (nt hapnikuga varustamise) võtmisel? Kas mõjutatud isik suudab iseseisvalt planeerida arsti vastuvõtuaegu ja osaleda??
6. Igapäevaelu korraldus (15 protsenti): Kuidas taotleja oma sotsiaalses keskkonnas tegutseb?? Kas ta saab iseseisvalt hakkama oma igapäevaste rutiini ja sotsiaalsete kontaktide hoidmisega?? Kas taotleja tegeleb oma hobidega?? Kas ta suudab ka ilma järelvalveta iseseisvalt mõtestatult hakkama saada?

Fotod: iStock / FredFroese

Ülevaade: hoolduspunktid ja hooldustasemed (NBA) 

Hoolduse tase

skoor

Hooldusaste 1

12,5 kuni < 27

Hooldusaste 2

27 kuni < 47,5

Hooldusaste 3

47,5 kuni < 70

Hoolduse tase 4

70 kuni < 90

Hooldusaste 5

90 kuni 100

Tähelepanu: 5. hooldustase füüsilist hooldust vajavatele inimestele

Pärast uuele süsteemile üleminekut on puhtfüüsilise puudega taotlejatel olnud palju raskem saada kõrgeimale hooldustasemele. 
Eriti tõenäoline on klassifikatsioon järgmistele inimrühmadele:

  • Taotlejad, kellel on väga kaugelearenenud puue (nt tetrapleegia, lihasdüstroofia), mille tõttu ei ole enam võimalik abi osutada ilma kõrvalise abita. Sama kehtib mitme amputeeritud jäsemega taotlejate kohta.
  • Inimesed, kellel on vanemas eas mitu haigust ja kellel on püsiv õendus- ja meditsiinilise järelevalve ja hoolduse vajadus. See kehtib näiteks samaaegse neerupuudulikkuse või raskete südame-veresoonkonna haiguste korral.
  • Inimesed, kellel on intensiivne ja püsiv meditsiiniline ja õendusabi jälgimine ja tugi. Kõne alla tulevad sellised haigused nagu hulgiskleroos, vähk, ALS ja mitmesugused neuromuskulaarsed haigused.

Ulatuslikud hüvitised: mitterahalised ja rahalised hüvitised hooldustase 5

Viiest hooldustasemest kõrgeim käib käsikäes ka kõrgeimate jõudlusnõuetega. Uurige, millistele toetustele on hooldust vajavatel inimestel õigus, alates hooldustoetusest ja abivahenditest kuni täieliku statsionaarse ravi teenusteni.

Hooldustoetus ja mitterahalised hooldustoetused 

Suure hooldusvajaduse tõttu saavad 5. hooldusastme hooldust vajajad igakuist hooldushüvitist 901 eurot. Põhinõue: Hooldust vajava inimese eest hoolitsevad lähedased oma nelja seina vahel. Teise võimalusena, kui teie eest hoolitseb professionaalne õendusteenus, on teil õigus saada hooldushüvitist 1.995 eurot kuus.
Juba teadis? Võrreldes hooldustasemega 4 on toetus kuus 697 eurot suurem. Seda olulisem on hoolikalt ette valmistada hinnang hooldustasemele 5 klassifitseerimiseks ja kasutada äraütlemise korral hooldustaseme vastuolu.

Abiandmine

Nagu kõigil viiel hooldustasemel, on ka 5. hooldustasemel hooldust vajavatel abivajajatel abiraha 125 eurot kuus. Seda panust saab kasutada muu hulgas järgmiste abi- ja hooldusteenuste jaoks:

  • Igapäevane kaaslane
  • Ostuabi
  • Koduabi
  • Hooldusrühmades osalemine
  • Päevane ja öine hooldus
  • statsionaarne ravi

Lühiajaline hooldus ja ennetav hooldus 

Õigus ennetavale hooldusele või puhkusehooldusele tähendab hüvitist asjaomase isiku hooldamise eest, kui teda hooldavad lähedased ei saa ajutiselt seda ülesannet enda kanda võtta. See kehtib nii haigusega seotud kui ka puhkusega seotud puudumiste kohta. 
Taotlejad saavad kasu maksimaalselt neljast nädalast aastas kuni 1.Saadaval 612 eurot. Sama toetus on saadaval lühiajalise hoolduse jaoks, mis võib olla ajutiselt vajalik pärast taastusravi või haiglas viibimist.

Päevane ja öine hooldus 

Päevane ja öine hooldus on osalise tööajaga statsionaarne hooldusteenus. Kuna see on eriti kulukas 5. ravitasemega patsientidele, saavad kannatanud isikud 1. ulatuses eriti suurt toetust.995 eurot kuus ka.

Täielik statsionaarne raviteenus 

Täielikku statsionaarset ravi ei saa sageli enam vältida nende haigete puhul, kes on liigitatud kõrgeimale ravitasemele. Väga väheste omaste täiskohaga hooldamine on ju piisavalt kvaliteetne ilma enda elu täielikult allutamata. Statsionaarse hoolduse eest hooldekodus maksab hooldusravifond seega igakuist hüvitist 2.005 eurot.

Õendusabivahendite ja meditsiiniliste abivahendite toetus 

Ka meditsiini- ja õendusabivahendid maksavad aja jooksul raha. Nagu ka 1.–4. hooldusastme puhul, on taotlejatel igakuine kindlasummaline tasu 40 eurot. Seda saab kasutada nii abivahendite (nt kõndimisabivahendid) kui ka kuluvate hooldusvahendite (nt ühekordsed kindad ja desinfektsioonivahendid) jaoks.
Juba teadis? Hooldusravifond annab toetust ka koduseks hädaabikõneks. See jaguneb ühekordseks paigaldustoetuseks 10,49 eurot ja igakuseks tegevustoetuseks 18,36 eurot.

Pereliikme eest hoolitsemine on tüüpiline korduva esinemise vorm subjektiivse isikliku reaalse koormana.

Foto: shutterstock / Africa Studio

Takistustevaba elamispinna kohandamine ja toetus elamisgruppidele

Takistusvabade hoonete renoveerimine mängib suurt rolli, eriti nende inimeste puhul, kes vajavad hooldust tunnustatud hooldustasemega 5, ning võib neelata palju raha. Pikaajalise hoolduse fond toetab seetõttu 5. taseme pikaajalise hoolduse hoidjaid ühekordse kuni 4.000 eurot. Seda kapitali saab vabalt kasutada elamispinna kohandamise meetmeteks, nagu trepilifti paigaldamine, takistusteta köök või takistusteta vannitoa ümberehitamine.
Näpunäide: toetus kehtib inimese kohta. Seega kui ühes leibkonnas elab koos mitu hooldust vajavat inimest, saab iga asjaomane isik seda toetust. See määrus kehtib kuni neljaliikmelise leibkonna suuruse tunnustatud hooldusastmega. Pole vahet, kas see on 1., 3. või 5. hooldustase. Takistustevabaks ja eakohaseks elamiseks on renoveerimismeetmeid kokku saadaval kuni 16.Saadaval 000 eurot.
Hooldusravifondist on ka toetus hoolderühmade moodustamiseks. See on ühekordne kuni 2.500 eurot inimene. Ka siin makstakse toetust maksimaalselt neljale inimesele leibkonna kohta.

Tasuta nõustamis- ja nõustamisvisiidid

Selleks, et olla kursis viimaste hooldusvajaduste ja potentsiaaliga, on haigetel regulaarselt õigus saada tasuta konsultatsiooniaegu. Kui asjaomasel isikul on tugevad liikumispiirangud, on võimalik ka koduvisiit, et saada nõu hoolduse parandamise või eakohase renoveerimise kohta.

Õenduskursused hooldajatele ja lähedastele 

Sugulased, kes soovivad 5. hooldustasemega sugulase eest hoolitseda, seisavad silmitsi tohutute väljakutsetega. Hoolduskvaliteedi tagamiseks ja omaste pingelise töö hõlbustamiseks on õigus omaste hoolduskursustele vastavalt Hoolduskindlustuse seaduse XI raamatu paragrahvile 45.

Hooldustaseme 5 eelised: kõik lühidalt

regulaarsed nõuande- ja nõustamiskülastused

tasuta

Abiandmine

125 eurot kuus

Lühiajaline hooldus

1.612 eurot kalendriaastas

meditsiiniline abi

40 eurot kuus

Õdede kursused lähedastele

tasuta

Hooldustoetus

901 eurot kuus

Mitterahalised õendushüvitised

1.995 eurot kuus

statsionaarne ravi

2.005 eurot kuus

Päevane ja öine hooldus

1.995 eurot kuus

Ennetav hooldus

1.612 eurot kalendriaastas

Toetus eluaseme kohandamiseks

kuni 4.000 eurot (ühekordne)

Kuidas taotleda hooldustaset 5

Need, kellel ei ole veel hooldustaset, ei saa automaatselt 5. hooldustaset. Selleks on vaja kindlustatud isiku või teda esindama volitatud pereliikme või juhendaja ennetavat avaldust. Pikaajalise hoolduse kindlustusfond omal algatusel hooldusravi vajadust ei kontrolli. See kehtib ka siis, kui hooldus on juba madalamal tasemel.
Oluline näpunäide: Kui hooldusvajadus suureneb, tuleks võimalikult varakult esitada taotlus kõrgema taseme hoolduse saamiseks.

Taotlusprotsess: mida ma pean tegema? 

Esimene samm on mitteametlik taotlemine pikaajalise hoolduse kindlustuse saamiseks. See taotlus tuleks esitada kirjalikult e-posti või kirja teel. Teise võimalusena saate oma avalduse esitada telefoni teel. Sel juhul saavad taotlejad vormi, mis tuleb täita ja allkirjastada ning saata tagasi hooldusravifondi.
Kui avaldus on laekunud, tellib hoolduskindlustusselts eksperdi. See teatab hindamisaruande kuupäeva ja seejärel viiakse see läbi kohapeal. Pärast hindamist kulub pikaajalise hoolduse kindlustusandjal oma otsuse teatavaks tegemiseks tavaliselt paar nädalat.

Nii suurendate võimalust saada 5. hooldustasemele klassifitseeritud 

Kogemused on näidanud, et 5. hooldustasemesse klassifitseerimine on keerulisem kui madalamate hooldustasemete alla liigitamine. Arusaadav, sest antavad hüved on märkimisväärsed. Mõne ettevalmistusega saab aga 5. hooldustasemele sobiva liigitamise võimalusi oluliselt suurendada. 
Oluline on tegeliku meditsiini- ja õendustöö täielik ja arusaadav kirjalik dokumentatsioon. Seetõttu leidke aruande eel kõik dokumendid, mis tõendavad meditsiini- ja õendusvajadust. Samuti on hea pidada hoolduspäevikut. See annab teavet tegelike pingutuste kohta ja on retsensendi jaoks teatmeteosena.
Eelkõige 5. hooldustaseme ekspertarvamuse saamiseks soovitame abistada hooldusnõustajat. Ideaalis viibib see inimene ka hindamiskohtumise ajal. See vähendab ohtu, et olulised punktid ununevad või et puudulik teave põhjustab vale liigituse.

Vastuolu 5. hooldustasemega: see on oluline 

Hooldustaseme 5 taotluse puhul lükkab pikaajalise hoolduse kindlustus taotluse väga sageli tagasi. Sel juhul peaksid kindlustatud isikud alati kasutama vastuväidete esitamise võimalust. Tähtis. Taotlejad peavad esitama oma vastuväite kirjalikult nelja nädala jooksul pärast teatise väljastamist. Eduvõimaluste suurendamiseks soovitame kasutada hooldusnõustaja tuge.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here