Hooldustaseme taotlemine: erinevused mineviku ja oleviku vahel

Tee hooldustasemele (kuni 31.12.2016)

Enne kandideerimist: dokumendid ja nõuanded

Enamasti märkavad lähedased esimesena eakate ja haigete inimeste suurenenud abivajadust. Ebanormaalsuse ilmnemisel tuleks alustada regulaarset dokumentatsiooni, mis fikseerib võimalikult täpselt abivajaduse liigi ja sageduse. Abiks on hoolduspäevik, kuhu on igapäevaselt kirjas kõik abi- ja hooldusvajadusega seotud eripärad ning toimuvad muutused.
Kui abivajadus tekib regulaarselt, on ekspertide nõuanded alati kasulikud. Hooldustaseme taotlemisel, nagu ka täna hooldustaseme taotlemisel, olid kontaktisikuteks hooldefondi töötajad või teie linna hoolduse tugipunkti kogemusnõustajad.
 

Hooldusastme taotlemisel aitavad hoolekandefondi töötajad või kogenud nõustajad teie linna hoolduse tugipunktis.

Fotod: iStock / MangoStar_Studio

Pikaajalise hoolduse kindlustuse taotlus 

Pärast konsultatsiooni sai taotleda hooldustaset, helistades või saates mitteametliku kirja hooldekassasse. Pikaajalise hoolduse sotsiaalkindlustuse pakkujana saate alati pöörduda kindlustatud isiku ravikindlustuse kaudu otse hoolduskindlustusega, mis edastab kõik päringud ja taotlused hoolduskindlustusele. Kui asjaomane isik on kindlustatud näiteks Techniker Krankenkasses, on Techniker Krankenkasse esimene kontaktpunkt, mis suunatakse vastutavale töötajale hooldusravikassas. Taotluse menetlemiseks vajab hoolduskindlustus alati kindlustatud isiku või volitatud esindaja allkirja. Mitteametliku avalduse saab esitada telefoni teel, kuid seejärel tuleb see vormistada kirjalikult koos allkirjaga. Kui kiri saadetakse otse avaldusele, võib saata ka kindlustatud isiku või volitatud esindaja allkirja. Selles osas ei erine eelmise hooldustaseme taotlus praeguse hooldustaseme taotlusest.

Pärast avaldust: meditsiiniteenistuse arvamus 

Laekunud avaldust kontrollis hoolduskindlustus. Läbivaatuse raames täiendati hooldusvajaduse selgitusi haigekassade meditsiiniteenistuse (MDK kohustusliku kindlustusega taotlejatele) või Medicproofi (raviteenus erakindlustusega isikutele) arvamusega. 
Aruande koostamiseks tuli ekspert otse kaebajale koju, et saada aimu hooldusvajadusest kohapeal. Hindamise käigus oli nii kindlustatutel kui ka nende lähedastel võimalus selgitada igapäevast abivajadust ning näidata, kui palju hoolt vajab. Seejärel koostas ta õendustegevuse eksperdi ütluste, tähelepanekute ja teadmiste põhjal eksperdiarvamuse koos soovitusega, mis saadeti edasiseks otsustamiseks õendusabifondile.
Isegi see osa hooldustaseme taotlemise protsessist ei erinenud kuigi palju tänasest hooldustaseme taotlemisest, kuigi täna on hindamisel kaasatud täiendavad kriteeriumid NBA uue testiprotseduuri järgi.
Üldjuhul tegi pikaajalise hoolduse kindlustusselts viie nädala jooksul taotluse esitamisest otsuse, kas hooldustase kinnitati või lükati tagasi. Kui selle aja jooksul avaldusele ei vastatud, oli kindlustatul õigus saada hoolduskindlustushüvitist. Tagasilükkamise või alahinnatud hoolitsuse tasemega otsus anti võimalus nelja nädala jooksul edasi kaevata.
 

Hoolduspäevik kui hooldustööde kirjalik dokumentatsioon

Hooldustaseme taotlemiseks kasutavad paljud haiged ja nende lähedased abivahendina hoolduspäevikut, et dokumenteerida haige regulaarne abivajadus. Seda esitati vestluses määratud meditsiiniteenuste eksperdiga ja kasutati teabe alusena. Vaatluste, vestluse ja hoolduspäeviku põhjal koostas ekspert hooldusakti, mille edastas hoolekandefondile otsustamiseks. Seejärel võimaldas ekspertarvamus pikaajalise hoolduse kindlustusfondil hooldustaseme konkreetselt määrata ja kinnitada. 

Klassifitseerimisel aitab arstiabi hindajat hoolduspäevik, kuhu on fikseeritud regulaarne abivajadus.

Foto: iStock / Halfpoint

Rakendus: millised hooldustasemed seal olid?

Vastavalt õenduskindlustuse seadusele kuni 31.12.2016. aastal on saadaval kolm hooldustaset:
 

 • Hooldusaste 1 – märkimisväärne hooldusvajadus
 • Hooldusaste 2 – tõsine hooldusvajadus
 • Hooldusaste 3 – äärmine hooldusvajadus

Ilma hoolduskindlustuse seadusega ametliku deklaratsioonita kasutati 0 hooldustaset ka dementsuse, vaimuhaiguse või intellektipuude tõttu kõrge hooldusvajadusega inimeste puhul. Abivajaduse määr määras kindlaks, millise hooldustaseme hoolduskindlustus tunnistas. Kindlustatud isik või tema lähedased ei pidanud seetõttu taotluses konkreetset hooldustaset taotlema.

Hooldustase 0: püsivalt piiratud igapäevaste oskustega 

Dementsed, vaimupuudega ja krooniliste vaimuhaigustega inimesed ei vastanud pikaajalise hoolduse kindlustuse seaduse hooldustaseme süsteemis 1., 2. või 3. hooldustaseme kriteeriumitele, kui nad ei vajanud täiendavat füüsilist abi. Need klassifitseeriti üldiselt hooldustasemega 0, mis võeti kasutusele püsivalt piiratud igapäevaste oskustega inimestele. 

1. hooldustase: kui on märkimisväärne hooldusvajadus 

Hoolduskindlustuse seaduses võeti esimese, selgelt määratletud hooldustasemena kasutusele hooldustase 1. Tunnustamise kriteeriumiks oli päevane tegelik hoolduskulu minutites, mis kulus keskmiselt põhihoolduseks. Kui asjaomane isik vajas abi igapäevaste põhitoimingutega, nagu isiklik hügieen, toitumine või liikumine vähemalt kaks korda päevas, võib 1. hooldustaseme tunnustada, kui koguaeg oli üle 45 minuti.

Mis on "põhihooldus"?
Põhihooldus kirjeldab inimese põhihoolduse kõiki aspekte
Isiklik hügieen, toitumine ja liikuvus. Pikaajalise hoolduse kindlustuse seaduse kohaselt on need järgmised: 

 • Kehahooldus: abi keha puhastamisel pesemise, vannitamise, duši all käimise, kammimise, raseerimisega,
  Suu- ja hambaravi, samuti soolte ja põie tühjendamine.
 • Toitumine: Abi ettevalmistamisel, suupiste suurusel esitlemisel ja tarbimisel
  Toit ja vedelik.
 • Liikuvus: abi nii püstitõusmisel, voodis pikali heitmisel kui ka ümberpaigutamisel, tugi istumisel,
  Seistes, kõndides, trepist üles ronides ning kodust lahkudes ja naastes
  või hooldusasutusse.

2. hooldustase: tõsise hooldusvajaduse korral 

Hooldusastme 2 klassifitseerimise aluseks oli tõsine pikaajalise hoolduse vajadus hooldus- ja abivajadusega keskmiselt üle kahe tunni päevas põhihooldusülesannete täitmisel vähemalt kolm korda päevas. Lisaks pidi olema vajadus täiendava abi järele koduhoolduses, mis võttis aega vähemalt tund päevas. 

3. hooldustase: kui hooldusvajadus on äärmiselt tõsine

Kõrgeim hooldustase oli kuni 31.12.2016. aasta hooldustase 3. Pikaajalise hoolduse kindlustuse seaduse kohaselt oli see ette nähtud inimestele, kes vajasid põhihooldusel keskmiselt vähemalt viis tundi abi päevas. Üldjuhul määrati hooldustase 3 järgneva klassifikatsioonina, kui madalama hooldustasemega hooldust vajav isik taotles tervise halvenemise tõttu kõrgemat taset.

Piiratud igapäevased oskused 

Kõigil hooldustasanditel lisati eritunnusena piirangud igapäevaoskustes, kui
Näiteks esines dementsus või mõni võrreldav haigus või puue.
Hooldustaseme "püsivalt piiratud igapäevaste oskustega" lisamine aitas kaasa hoolduse suurendamisele
Õigus hüvitistele kl.

Maksimaalselt viie nädala pärast hoolduslehele

Hooldustaseme taotlusest pidi pikaajalise hoolduse kindlustus väljastama teatise maksimaalselt viie nädala jooksul. See tähtaeg ei ole muutunud isegi hooldustasemete hooldustasemeteks muutmisega
muudatusi. Määravaks on avalduse laekumine hoolduskindlustuskassasse. Vastuvõtmise kuupäev määrab tähtaja möödumise. Kui hoolduskindlustusseltsil on teatamiseks vaja pikemat aega, saab kindlustatud isik asendushüvitist 70 eurot iga nädala või selle osa eest. Kuid tähtaeg hilineb, kui näiteks eksperdi visiit kindlustatud isiku puudumise tõttu (nt haiglas viibimise ajal) ei andnud kasulikke tulemusi.

Näpunäide: tagasiulatuvalt õigus hüvitistele taotluse esitamise kuust
Pikaajalise hoolduse kindlustuse hüvitised on alates taotlemise kuust, kuid täielikult kogu ulatuses
Kuu tasutud. Kui hooldustaset taotleti kuu lõpus, sai kindlustatu selle kätte
Teenused alates kuu esimesest. Hüvitiste tagasiulatuvalt kohaldatav õigus
Hooldustasemed, nagu praegu tunnustatud hooldustasemel teenuste puhul. 

Hooldustase: esmane taotlus, kiireloomuline klassifitseerimine või täiendamine?

Hoolduse vajadus võib tekkida järk-järgult või ootamatult. Pöörake aegsasti tähelepanu algavale abivajadusele, et saaksite aegsasti taotleda hoolduskindlustusfondi hüvitisi. Esimene taotlus hooldustaseme määramiseks oli kuni 31.12.2016 võimalik, alates 01.01.2017. aastal on hooldustoetuse saamiseks vajalik hooldustaseme esmane taotlus.
Taotluse esitamisel tuleb tähele panna, et avaldus tuleb esitada ja sellele peab alla kirjutama kindlustatu ise. Kui viimane ei saa seda teha, koostab taotleja nimel avalduse kirjalik volitatud esindaja või seaduslikult määratud järelevaataja. Erandjuhtudel võib avalduse teha ka õde. Ohutuse huvides tuleks viivituste vältimiseks vajadusel pöörduda hoolduskindlustusseltsi poole.

Pikaajalise hoolduse kindlustuse pikaajalise hoolduse taseme taotluse menetlemiseks on vaja kindlustatud isiku või volitatud esindaja allkirja.

Fotod: iStock / Ridofranz

Kiireloomuline klassifikatsioon ägedatel juhtudel 

Kui hooldusvajadus tekib lühiajaliselt ja ilmneb näiteks haiglas viibimise tõttu, võiks koostöös haigla sotsiaalteenistusega taotleda viibimise ajal kiirabi liigitamist hooldustasemele. Seejärel põhines klassifikatsioon toimikutel ja MDK eksperdi visiidi käigus kinnitas või muutis seda hiljem. See teenus on täna olemas ka uute hooldustasemete jaoks.

Hooldusteenuse osutaja vaba valik
Kuni 31.12.2016. aastal oli hooldusteenuse osutajate kasutamisel valikuvabadus. 
Kuigi näiteks haiglate sotsiaalteenustel on spetsiifilised hooldusasutused või õendusteenused-
Leister soovitas, see soovitus teid ei sidunud. Alates hooldustasemete kehtestamisest
Mõne teenuse kulud kaetakse aga ainult juhul, kui vastavad
Hooldusteenuse osutaja on kindlustatu ravikindlustusseltsi lepingupartner. Vastavalt soovitab
Konsultatsioon haigekassaga täna.

Uuendage, kui hooldusvajadus suureneb

Paljud hooldust vajavad inimesed vajavad aja jooksul üha enam abi, mis suurendab hooldusvajadust. Hooldetasandite osana taotleti otse ja mitteametlikult hooldekassast täiendust, mis vajadusel tagati MDK uuendatud ekspertarvamusega. Uued hooldustasemed nõuavad uue taotluse esitamist, et minna üle hoolduskindlustusfondi. 

Hooldustasemele üleminekuga 01.01.2017. aasta
Täiendamiseks on vaja uut taotlust kõrgema taseme hoolduseks.

Taotlege juurdepääsu eksperdiarvamusele

Pikaajalise hoolduse kindlustusfond tegi otsuse hooldustaset tunnustada, nagu ka täna hooldustasemete puhul, eelkõige hooldusaruande alusel. Aruandele ei kehti konfidentsiaalsuskohustus ja selle saate koostada teie või taotleja volitatud lähedased
saab taotleda pikaajalise hoolduse kindlustusest. Vasturääkivuse korral võib aruandest antud hinnang olla faktiliseks aluseks teie vastuargumendile, näiteks kui on tõendeid suurema hooldusvajaduse kohta, kui aruandes märgitud.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here